Ph. Eur. – Resíduos de Pesticidas (Líq.)

Acefato
Alacloro
Aldrin e Dieldrin
Bromopropilato
Clordano
Clorfenvinfos
Deltametrina
Diazinon
Diclorvos (DDVP)
Ditiocarbamatos
Endrin
Ethion
Fenitrothion
Fenvalerato
Fosalona
Fosmet (Imidan)
Hexaclorobenzeno
Lindano
Malation
Metidation
Metoxicloro
Mirex
Parathion, etil
Parathion, metil
Pendimetalina
Permetrina Total (cis + trans)
Procimidona
Profenofos
Tecnazeno
Vinclozolin
Azinfos Etil
Bromofos metil
Cipermetrina
Endosulfan Total (A + B + Sulfato)
Diclofluanid
Dicofol (Keltane)
Dimetoato
Etrimfos
Malaoxona
Monocrotofos
Ometoato
Piperonyl Butoxide
Tetradifona
Ciflutrina
Fenpropathrin
Azinfos Metilico
Chlorpyrifos Ethyl
Pirimifos Etil
Protiofós
Fonofos
Bromofos etil
Chlorthal-dimethyl
Flucytrinate
Methacriphos
S-421
Pentacloroanisol
Chlorpyrifos Methyl
λ-Cialotrina
DDT (soma o,p’-DDE, p,p’-DDE + o,p’-DDT + p,p’-DDT+o,p’-TDE+p.p’-TDE)
Fenchlorphos (soma de Fenchlorfos e Fenchlorfos-oxon)
Fensulfothion (soma de Fensulfothion + Fensulfothion-oxon + Fensulfothion-oxonsulfon + Fensulfothion-sulfon)
Fenthion (Soma de Fenthion, Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfon, Fenthion-oxon-Sulfoxid, Fenthion-Sulfon e Fenthion-Sulfoxid)
t-Fluvalinate
Heptachlor (soma de Heptachlor + cis-Heptachlor epoxide + trans-Heptachlorepoxide)
Hexaclorociclohexano (soma dos isômeros α,β,δ,ε)
Mecarbam
Methamidophos
Paraoxon etil
Paraoxon metil
Pirimiphos-Methyl (Pirimiphos-Methyl + N-desethyl-pirimiphos-methyl
Pyrethrum (Cinerin I + Cinerin II + Jasmolin I + Jasmolin II + Pyrethrin I + Pirethrin II)
Quintozene (Quintozene + Pentachloroaniline + Methyl Pentachlorphenyl sulfide)

Top