USP 39 – Pesticidas em Extrato de Fitoterápicos

Alachlor
Aldrin
Bromopropilato
Chlorfenvinphos
Chlorpirifos
Chlorpyrifos Metil
Clordano (cis + trans)
DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD)
Deltametrina
Diazinon
Diclorvos (DDVP)
Dieldrin
Ditiocarbamatos
Endossulfan (a + b + sulfato)
Endrin
Fenitrothion
Fenvalerato
Fosalona
Heptacloro e Heptacloro Epóxido
Hexaclorobenzeno
Lindano
Malation
Metidation
Metil Paration
Paration
Permetrina
Pirimifos Metil
Azinphos-Methyl (Gution)
Cipermetrina
Difonato (Fonofos)
Etion
Pentachloronitrobenzene (Quintozene)
Piperonyl Butoxide
Piretrinas Totais
Pentacloroanilina
Hexaclorociclohexano (Isomeros)

Top